ร่วมบูชาวัตถุมงคล วัดไผ่ล้อม นครปฐม

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556

จุดไฟในใจคน รู้รักสามัคคี

คอลัมน์จุดไฟในใจคน ...........โดย พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม

การรู้รักสามัคคี มีความหมายแบบรวมๆวิเคราะห์ในเชิงของความจริงที่เป็นรูปธรรม บนพื้นฐานการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ในฐานะที่พวกเราเป็นชาวพุทธ และดำเนินชีวิตตามวิถีแห่งธรรมชาติ ซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานของความถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ที่สามารถยืนยันความถูกต้องได้ด้วยเหตุ และผล ทุกกาลเวลา เฉกเช่นเด็กนักเรียน ต้องตั้งใจเรียน ต้องทำงานเป็นกลุ่ม เพราะการเข้าไปรวมกันอยู่ในสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเล็ก หรือใหญ่ การร่วมมือร่วมใจ สามารถบ่งบอกถึงพื้นฐานในหลายๆด้าน ถ้าทุกคนเป็นดี รักสามัคคีกันมากๆ โรงเรียนนั้นก็จะมีนักเรียนที่มีคุณภาพ ครูมีคุณภาพ และก็กลายเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพในที่สุด

ความสามัคคีต้องประกอบด้วยสาระรายละเอียดที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวมอย่างแท้จริง

การที่จะสามัคคีกันได้นั้นต้องใช้ปัญญา ต้องมีจิตสำนึก ต้องช่วยกันระดมความรู้ความสามารถ

สามัคคีจะใช้เพียงแรงกายอย่างเดียวไม่ได้ ต้องใช้ความรู้ควบคู่กันไปด้วย ยกตัวอย่างที่วัดไผ่ล้อมของอาตมา พระสงฆ์ทุกรูปไม่ยกเว้นแม้แต่อาตมา ต้องทำวัตรสวดมนต์ทุกเช้า พระทุกรูปต้องลง สวดกันอย่างพร้อมเพรียง เสียงดังฟังชัด

ภาพที่ชาวบ้านญาติโยมเห็นและได้ยินนั้น เป็นความสุขใจ ที่ได้เห็นพระสงฆ์ทำหน้าที่ ทำวัตร สวดมนต์ บิณฑบาต เรียนหนังสือ ช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติโยม

ไม่ใช่วันๆบวชมาเป็นพระ แล้วนั่งๆนอนนอน กินเล่นไปวันๆ นี่คือสิ่งที่อาตมาไม่ชอบ และไม่อยากเห็น

ภาพของพระสงฆ์ที่วัดไผ่ล้อม จึงฉายออกมาถึงความขยัน พร้อมเพรียง มีระเบียบวินัย

อาตมาอบรมสอนพระลูกวัดทุกรูปให้สำนึกตระหนักในหน้าที่ การบวชเรียนเข้ามาในบวรพุทธศาสนา ต้องเคร่งครัด เป็นพระต้องตื่นเช้า นอนดึก ต้องสวดมนต์ ต้องทำงาน เป็นพระจะมานอนเฉยๆไม่ได้

รูปไหนมีหน้าที่อะไรต้องไปทำ และห้ามเกี่ยงกันโดยเด็ดขาด ต้องช่วยกันคนละไม้ละมือ ถูกุฏิ ล้างโบสถ์ รดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม ล้างถ้วยล้างชาม เก็บกวาดลานวัด ต้องทำงานทุกอย่างที่มีอยู่ในวัด

ที่สำคัญต้องทำด้วยความเต็มใจ ทำด้วยใจรัก ทำอย่างมีอารมณ์ร่วม และทำให้เกิดเป็นพรสวรรค์

นี่คือตัวอย่างของความรู้รักสามัคคี ที่อาตมายกมาเป็นแบบแผนคุณสมบัติของพระสงฆ์ไทย

ความสามัคคี นั้น เป็นองค์ธรรมสำคัญที่จำเป็นต้องมีอยู่ในหมู่คณะบุคคล เป็นแกนนำที่ทำให้บรรลุประโยชน์ทั้งให้แก่ตน ให้แก่บุคคลอื่น และให้แก่หมู่คณะ แก่สังคม หรือแก่ชุมชนอันเป็นส่วนรวมได้ในคราวเดียวกัน เป็นพฤติกรรมที่เกื้อกูล พึงประสงค์ ที่สังคมพึงต้องการโดยทั่วไป

ตามหลักพระพุทธศาสนา ท่านได้แสดงให้เห็นถึงผลที่จะได้รับจากสามัคคีธรรม ไว้มีสาระสำคัญว่า เมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นในหมู่คณะ ชุมชนใด ย่อมจะเกิดความรัก มีแต่ความ สุขความบันเทิง ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก แก่งแย่งแข่งดี ร่วมกันช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ความสามัคคีต้องไม่ขัดแย้งซึ่งกันและกันต้องปรองดองกัน และหา ทางออกโดยที่ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง กันเพราะความสามัคคีเป็นกำลังอย่างสูงสุดของ หมู่ชน ซึ่งแต่ละคนจะต้องทำหน้าที่ของตัวด้วยความตั้งใจ มีความ คิดพิจารณาที่รอบคอบ ส่งเสริมความสามัคคี และปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ในฐานะที่ญาติโยมทุกท่านเป็นประชาชนของชาติ ต้องช่วยกันรักษาเอกราชอธิปไตย ถ้าเห็นใครเดือดร้อนก็ควรช่วยกันบรรเทา ช่วยกันประคับประคองทำให้สำเร็จ นี่ถือเป็นหลักสำคัญของการปกครองประเทศไทยมาแต่โบราณ

ที่สำคัญประเทศใดก็ตามถ้าพลเมือง สามัคคีกลมเกลียวกันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญและอยู่ในฐานะดี จะเห็นได้ว่าความสามัคคีระหว่างคนในชาติ ความเข้าใจรักษาระเบียบวินัยเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะช่วยนำประเทศสู่ความพัฒนา สามารถดำรงฐานะด้วยดีตลอดมา ก็ด้วยอาศัยความร่วมมือ ของทุกฝ่าย ช่วยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ เสียสละอย่างจริงใจ...ขอเจริญพร

พิธีขอขมากรรม ส่งท้ายปีเก่ารับพรปีใหม่

บทความที่ได้รับความนิยม