ร่วมบูชาวัตถุมงคล วัดไผ่ล้อม นครปฐม

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556คนเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้ว ต้องมีความ กตัญญูกตเวที เป็นที่ตั้ง เพราะความกตัญญูเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มีความประเสริฐสูงสุดในชีวิตมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม ทุกชั้นวรรณะ ไม่ว่าจะยากดีมีจน ทุกคนสามารถสร้างสรรค์ด้วยความกตัญญูได้ตลอดเวลา “ความกตัญญูกตเวที”มีหลักใหญ่ใจความและองค์ประกอบสำคัญอยู่ 4 ข้อด้วยกันคือ ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความอดทน และการรู้บุญคุณคน

ความขยัน ทุกคนต้องเริ่มจากการขยันในการทำงาน ขยันในการเรียนรู้ โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาหาความรู้ เพราะความรู้คือปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้อนาคตดำเนินไปในทิศทางที่ดี และควรหมั่นเพียรมุ่งมั่น ด้วยความบริสุทธิ์ใจ มิใช่ขยันเพียงเพื่อเอาหน้า หรือให้ใครได้รับรู้เพียงเปลือกกระพี้เท่านั้น

ความซื่อสัตย์ ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ ถ้ามีความซื่อสัตย์สุจริต ย่อมมีแต่คนสรรเสริญ ที่สำคัญต้องมุ่งกระทำโดยปราศจากกลโกงหรือเล่ห์เหลี่ยม ถูกต้องโปร่งใส ไร้มลทิน นี่คือความซื่อสัตย์อันก่อเกิดจากความกตัญญูรู้คุณอย่างแท้จริงนั่นเอง.....

ความอดทน เมื่อมีความขยัน มีความซื่อสัตย์ ก็ต้องรู้จักอดทน เพราะความอดทนถือเป็นหัวใจสำคัญของความกตัญญู เพราะการจะทำความดีนั้น ต้องใช้เวลา และต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมาย แม้เหนื่อยยากเพียงไร ถ้าใจมีความอดทน สิ่งที่ว่าหนักหรือยากที่สุด ก็จะกลายเป็นเรื่องง่าย เพราะใจและกายของเรามีความอดทน

การรู้บุญคุณคนนั้น ถือเป็นข้อสุดท้ายที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ เพราะการรู้บุญคุณคน ต้องประกอบไปด้วย ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความอดทน นี่คือสิ่งที่ต้องมีอยู่ในหัวใจ ต้องช่วยกันอบรมบ่มนิสัยเด็กๆเยาวชนให้เข้าใจและรู้ซึ้งถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้

และให้จำไว้เลยว่าบุคคลที่สมควรแสดงความกตัญญูก่อนเป็นอันดับแรกก็คือ พ่อและแม่

เพราะไม่มีใครในโลกนี้เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่ ลูกทุกคนต้องมีแม่เป็นผู้ให้กำเนิดด้วยกันทั้งสิ้น

“ลูกทุกคนเกิดขึ้นมา เป็นตัวตนได้ทุกวันนี้ ก็เพราะมีพ่อแม่”

สิ่งที่ลูกๆทุกคนควรประพฤติปฏิบัติต่อพ่อแม่ ก็คือ...เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ ควรช่วยเหลือกิจการงานของท่าน ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ ควรเอาใจใส่ดูแล

ขอให้ทำด้วยความตั้งใจ ไม่ใช่ทำแบบขอไปที หรือทำเพียงเพื่อเอาหน้า หวังเพียงคำชื่นชม หรือคำสรรเสริญเยินยอจากผู้อื่นเพียงเท่านั้น

บุคคลสำคัญต่อมาที่สมควรตอบแทนบุญคุณท่านเป็นอย่างยิ่งคือ ครูบาอาจารย์ เพราะท่านคือผู้ที่อบรมบ่มวิชา ให้ความรู้สั่งสอน เขียน อ่าน เพื่อให้รู้เท่าทันโลก เท่าทันคน สามารถนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพได้สำเร็จ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว ได้อย่างตลอดรอดฝั่ง ครูคือผู้สร้างความฝัน สร้างอนาคต สร้างตำนานให้แก่ศิษย์ทุกคน

ครูคือผู้ที่มีพระคุณรองลงมาจากพ่อแม่

ครูคือผู้ที่สานต่อจากพ่อแม่ ในด้านการอบรมสั่งสอน เพาะบ่มให้เป็นคนดี

และลูกศิษย์ที่ดี ก็ควรนึกถึงครูบาอาจารย์ ไปเยี่ยมไปหา ดูแลปรนนิบัติบ้างถ้ามีโอกาส

และถ้ามีโอกาสตอบแทนบุญคุณท่าน ไม่ว่าจะเป็นทางใดก็แล้วแต่ล้วนเป็นสิ่งที่ดีงามทั้งสิ้น

เมื่อรู้จักตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้ว มีอีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าสำคัญไม่แพ้สิ่งอื่นใดคือ ประเทศชาติ

คนเราเมื่อเกิดขึ้นมาพอเติบใหญ่มีการมีงานทำ สิ่งที่ควรปฏิบัติคือ ต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาล เพราะนี่คือหน้าที่ของพลเมืองดี ที่ควรมีต่อประเทศชาติ

การเป็นพลเมืองดี ไม่ทำผิดกฎหมาย อุทิศตนสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคมชุมชนท้องถิ่น ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาดบ้านเรือน ก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติได้แล้วเช่นกัน....

ทุกวันนี้คนเราชอบเลี่ยงภาษี ชอบทำผิดกฎหมายบ้านเมือง นี่คือจิตสำนึกของความกตัญญูที่ไม่มีอยู่ในหัวใจ ยังไม่ถ่องแท้ในความรักชาติ

การรู้จักหน้าที่ถือเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าชาติอยู่รอด เราก็อยู่รอด ถ้าชาติเจริญ เราก็ย่อมเจริญไปด้วย นี่คือหลักคิดง่ายๆของความกตัญญูที่ควรมีต่อประเทศชาติ

และอีกหนึ่งความกตัญญูที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแสนนาน คือความกตัญญูต่อพระพุทธศาสนา

ในฐานะที่พวกเราเป็นคนไทย เป็นชาวพุทธโดยกำเนิด

ควรแสดงความนับถือศรัทธา ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรม โดยเฉพาะศีล 5 ควรปฏิบัติให้ได้ ถึงแม้จะไม่ครบ แต่ก็ควรทำให้ได้มากที่สุด

หัวใจสำคัญของศาสนาทุกศาสนา ล้วนสอนให้ทุกคนเป็นคนดี มีความตั้งมั่นในการทำความดีที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมความเชื่อ ที่เห็นผลจากการกระทำทั้งสิ้น!!!

สุดท้ายมหามงคลสูงสุดแก่ชีวิตทุกคน คือความกตัญญูต่อองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งทุกพระองค์ล้วนมีพระมหากรุณาทุกคนต่อพวกเราเป็นอย่างมาก

สิ่งที่พสกนิกรสมควรปฏิบัติคือ การแสดงความจงรักภักดี ต่อพระองค์ท่าน จะด้วยทางใดก็ตาม ล้วนมีคุณค่าและประเสริฐสุด

ความกตัญญูต่อพระมหากษัตริย์ หรือในหลวงของเรานั้น มีความหมาย เป็นมงคลสูงสุดแก่ชีวิต และมีประโยชน์ต่อชีวิตของพวกเราเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องของความรู้รักสมัครสามัคคี

“คนไทยที่รักเคารพเทิดทูนในหลวง ต้องมีความสมานฉันท์” มิใช่ทำเพียงแต่ปาก หรือเพียงคำพูดเท่านั้น ต้องลงปฏิบัติอย่างจริงจัง และมุ่งทำให้สัมฤทธิ์ผล

เพราะความรักใคร่ปองดองของคนในชาตินั้น มีความสำคัญสูงสุดต่อประเทศของเรา คนไทยถ้าไม่รักประเทศชาติเสียแล้ว จะให้ใครมารักมาสนใจ...พวกเราต้องเตือนใจไว้เสมอว่า พวกเราต้องเป็นคนดีที่รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยความสัตย์จริง

ด้วยการนำกระแสพระราชดำรัสมาประพฤติปฏิบัติให้ได้ โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำรงชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมาก และเหมาะสมกับประเทศไทยของเรา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สรุปคือ หัวใจสำคัญของความกตัญญู เป็นบ่อเกิดทำให้คนเป็นคนดี มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ไม่คิดทำร้ายใคร ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนจริงใจ

ถ้าประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้ว ชีวิตก็จะมีแต่ความสุข มีกำลังใจที่ดี เป็นคนที่มีคุณภาพที่ดีต่อสังคม และเมื่อเรามีความกตัญญูแล้ว ก็ควรรู้ซึ้งถึงความพอดี ในการดำเนินชีวิต ถ้าชีวิตมีความพอดี วิถีแห่งอนาคตย่อมสดใส

ชีวิตของทุกคนย่อมเดินหน้าสู่ความสำเร็จสมประสงค์ ในการประกอบอาชีพการงาน อีกทั้งยังเป็นการสานต่ออนาคตให้เจริญรุ่งเรืองได้ดีตลอดไปอีกด้วย.....


พิธีขอขมากรรม ส่งท้ายปีเก่ารับพรปีใหม่

บทความที่ได้รับความนิยม